Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser - generelle bestemmelser

1. Tilbud og ordrer

Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført, er ethvert afgivet tilbud kun bindende i 8 dage. Leveringstider opgives efter bedste skøn. Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser og - såvel prismæssigt som leveringsmæssigt - under forbehold for strejke, lock-out og alle andre forhold, som ITW BYG ikke har indflydelse på.

 

2. Betegnelser

Alle oplysninger i brochurer, kataloger og prislister om vægt, læng­de og andre dimensioner er omtrentlige, medmindre de udtrykkeligt er angivet som maksimum- eller minimumværdier. For specielt fremstillede varer forbeholder ITW BYG sig en tolerance på +/– 10% i forhold til det bestilte kvantum. Ved varer, der leveres efter vægt, garanteres ikke for styk- eller meterantal og omvendt. ITW BYG forbeholder sig ret til ændringer i udførelser.

 

3. Priser

Vi henviser til ITW BYG’s gældende prislister. Disse er gældende, hvor anden aftale ikke foreligger. Prisændringer varsles 30 dage før de er gældende.

 

4. Betaling og betalingssted

Hvor andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne: Løbende mdr. + 30 dage, efter hvilket tidspunkt der beregnes rente med 1,5% pr. måned.
I mangel af anden aftale skal betaling finde sted portofrit på det af ITW BYG anviste betalingssted.

 

5. Forsendelse

Varer sendes i alle tilfælde for køberens risiko, uanset om køberen eller ITW BYG har betalt forsendelsesomkostninger. Medmindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, foretages forsendelsen på den måde, som ITW BYG til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.
Såfremt afsendelsen udskydes på grund af købers forhold, over­går risikoen til køber fra den dag, det solgte kunne være afsendt.
I tilfælde af svigtende levering, herunder forsinkelser, hæfter ITW BYG aldrig for bøder, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

6. Emballage

Al emballage etc. faktureres sammen med varerne og forfalder til betaling sammen med disse. Al returnering af uskadt emballage etc., der skal finde sted fragtfrit til ITW BYG adresse i Middelfart inden 3 måneder efter fakturadato, skal forud adviseres. Såfremt returneringen godkendes, godtgøres emballagen med den faktu­re­rede værdi ved nedskrivning af vort tilgodehavende eller, så­fremt dette er afviklet, ved kontant betaling.

 

7. Byggeleveranceklausul

„For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leve­ran­døren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen, eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold og sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”

 

8. Mangler

Såfremt der inden 1 år efter leveringen viser sig mangler ved de af os leverede varer, og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med varernes konstruktion eller fremstilling - herunder det benyttede materiale - forpligter vi os til hurtigst muligt vederlagsfrit efter vort valg at ombytte eller udbedre de mangelfulde varer.
Returnering af en mangelfuld vare for udbedring eller ombytning kan ske, såfremt manglen kan henføres til et af de under dette punkt nævnte mangler.
Annullering af åbenstående ordrer eller kontrakt på grund af mangler i kvalitet eller tolerancer i en levering accepteres ikke.
ITW BYG har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af mangelfuld leverance.

 

9. Produktansvar

Forvolder en af os leveret vare skade, er ITW BYG kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af os. Vi hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. Vores produktansvarsforsikring er på 1 mill. USD. Bliver vi pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af leverede varer - herunder videresalg - er køberen pligtig til at holde os skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for vort ansvar.
Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav imod os i anledning af leverede varer.

 

10. Reklamation

Reklamationer over mangler og fejl ved ekspeditionen af en ordre må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen af varen eller fakturaen.
Reklamationer må vedlægges prøver i tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. (Er varen leveret emballeret, skal der altid medsendes prøver med ubrudt emballage).
Uden hensyn til reklamationens art må ingen vare returneres uden forudgående aftale.

 

11. Garanti/reklamationsret: Særligt vedrørende salg af værktøj og service/reparationer af værktøj

Salg af værktøj
ITW BYG yder 12 måneders garanti på salg af værktøj af mærkerne ”SPIT, ”Paslode”, ”DUO-FAST” og ”Haubold” samt efterfølgende 12 måneders reklamationsret på disse produkter. Perioden løber fra datoen for forhandlerens faktura til kunden vedrørende salget af det pågældende værktøj.
Reklamationer indleveret under ovenstående garanti/rekla­ma­tionsret accepteres kun, hvis der er medsendt gyldig faktura fra godkendt ITW BYG forhandler.
Reparationer, der udføres under ovenstående garanti/reklama­tions­ret, skal altid foretages af ITW Nordic Repair Center i Middelfart.
Garantien/reklamationsretten bortfalder, hvis værktøjets fejl er opstået på grund af:
• Ukorrekt håndtering af produktet
• Anvendelse af uegnede indsatsværktøjer
• Fremmedlegemer i produktet, fx vand, grus m.m.
• Forkert netspænding
• Ændringer i produktets konstruktion

Garanti-/reklamationsreparationer afvises, hvis produktet har været helt eller delvist adskilt.

Service/reparationer af værktøj
På service/reparationer udført af ITW Nordic Repair Center ydes 6 måneders reparationsgaranti på de udskiftede reservedele samt efterfølgende 6 måneders reklamationsret på disse pro­duk­ter. Perioden løber fra datoen, hvor ITW Nordic Repair Center udleverer værktøjet efter den pågældende reparation.

Garantien/reklamationsretten bortfalder, hvis de udskiftede reser­vedeles fejl er opstået på grund af:
• Ukorrekt håndtering af produktet
• Anvendelse af uegnede indsatsværktøjer
• Fremmedlegemer i produktet, fx vand, grus m.m.
• Forkert netspænding
• Ændringer i produktets konstruktion

Garanti-/reklamationsreparationer afvises, hvis produktet har været helt eller delvist adskilt.

 

12. Force majeure

Vi forbeholder os ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de indtræder efter aftalens indgåelse og medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som vi ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslag­læggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, meteorologiske forhold, restriktioner af driv­kraft, maskinskade samt mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra vore leverandører, som skyldes nogen af de i dette nævnte omstændigheder.

 

13. Værneting

For begge parter gælder Retten i Odense som værneting. Der henvises endvidere til bestemmelsen om voldgift i punkt 7 og 9.

 

Leveringsforhold

 

1. Generelle leveringsbetingelser – standardvarer (prislistevarer)


Ordrer på standardvarer (prislistevarer) til levering i Danmark excl. Færøerne og Grønland vil, hvis andet ikke er aftalt, normalt være rekvirenten i hænde indenfor 48 timer, hvis ordren er afgivet inden kl. 12.00. 48 timers reglen gælder ikke over søn- og helligdage og i ferieperioder.
EDI ordrer: Vi tilstræber at afsende alle EDI ordrer, der er internt salg i hænde senest kl. 10.30, samme dag.
Hasteordrer (max. 30 kg), der er internt salg i hænde senest kl. 15.30, fredag dog kl. 13.30, afsendes samme dag.
Alle leverancer vil ske fragtfrit til adresse i Danmark excl. Færøerne og Grønland for ordrer på kr. 2.500,00 og derover.
For ordrer under kr. 2.500,00 pr. leverance beregnes en fast fragt- og forsendelsesandel på kr. 300,00.

 

2. Levering til byggepladser

Leverancer under kr. 2.500,00 direkte til byggepladser pålægges et fragtgebyr på kr. 75,00.
Tidsbestemte leverancer direkte til byggepladser: Vi tilbyder tidsbestemte leverancer mod betaling via Danske Fragtmænd’s DOT leveringssystem:
• DOT 1 = levering efterfølgende hverdag - inden kl. 10.00 - efter gældende takst.
• DOT 2 = levering efterfølgende hverdag indenfor 2 timers tidsinterval - mellem kl. 9.00 - 15.00 - efter gældende takst.
• DOT 3 = levering efterfølgende hverdag - på klokkeslæt mellem kl. 6.00 - 17.00 (+/- 15 min.) - efter gældende takst.
• DOT 4 = levering efterfølgende hverdag – aftenlevering - efter gældende takst.
Dette gebyr er EKSTRA og ikke i stedet for det almindelige fragtgebyr på kr. 75,00 (altså kr. 75,00 + Danske Fragtmænd's gældende takst).
Ordrer, der skal afsendes DOT, skal afgives til internt salg inden kl. 14.00.
Danske Fragtmænd garanterer en leveringsservice på 97% på tidsbestemte leverancer.

 

3. Emballage/pallemateriel m.v.

Engangs-paller:
Ved søtransport eller i andre tilfælde, hvor det anses for hensigtsmæssigt, kan transporten ske på engangs-fladpaller.
Faktureringspriser:
Engangs-paller uden topdække kr. 70,00 pr. stk.
Engangs-paller med topdække kr. 120,00 pr. stk.
Engangs-paller tages ikke retur.
Byttepaller m.v.:
Levering med fragtmand og ved afhentning:
Paller faktureres efter følgende retningslinier:
Fladpaller (Europa-paller) kr. 80,00 pr. stk.
Kreditering vil ske i fuldt omfang for ubeskadiget pallemateriel, der overgives til vore vognmænd eller afleveres til ITW BYG.
I andre tilfælde, hvor pallemateriel afsendes, skal forsendelsen være fragtfrit vor adresse Middelfart.

 

4. Specialordrer

Dimensioner, numre m.v., der ikke er anført i vore prislister, er at betragte som specialvarer og prisberegnes som sådan.
Også standarddimensioner i anden pakke-, ring- eller bundt­størrelse og/eller med anden overfladebehandling vil blive be­tragtet som specialvarer. Det henstilles til vore kunder om i hvert tilfælde, hvor det drejer sig om en forespørgsel på specialvarer, at kontakte vor salgsafdeling vedrørende priser, minimumskvanta, leveringstider o.s.v.

 

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og rekvirering af returnr. Varer refunderes –25% og sendes franco til vor adresse i Middelfart. Returvarer skal have vedlagt korrekt udfyldt følgeseddel med ITW varenr. og antal. Varen skal være ubrugt og i ubeskadiget ubrudt originalemballage. Varen må ikke være prismærket, påsat mærkater eller rester af sådanne.
Udgåede varer og varer, som er mærket skaffevare i prislisten, tages ikke retur.
Reservedele tages ikke retur.


Juni 2019